Üldtingimused

Üldtingimused

UNIONEED HOIU-LAENUÜHISTU ÜLDTINGIMUSED

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mõisted

1.1.1. Ühistu on Unioneed Hoiu-laenuühistu.

1.1.2. Unioneed HLÜ on Unioneed Hoiu-laenuühistu lühendvorm.

1.1.3. Üldtingimused on käesoleva ühistu üldtingimused.

1.1.4. Liige on iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastavalt ühistu põhikirjale on liikmeks vastu võetud.

1.1.5. Kolmas isik – on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole pool.

1.1.6. Konto on ühistu poolt liikmele avatud konto rahaliste vahendite, väärtpaberite ja/või muu vara ning informatsiooni hoiustamiseks vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

1.1.7. Hinnakiri on ühistu poolt kehtestatud teenuste hinnakiri.

1.1.8. Teenus on ühistu poolt liikmele või kliendile osutatav teenus.

1.1.9. Veebileht on ühistu veebileht www.unioneed.ее

1.1.10. Iseteenindus on piiratud juurdepääsu ja erinevate kasutajaõigustega elektroonilise keskkond, milles liige saab siseneda turvaelementide abil ning teha keskkonnas talle võimaldatud toiminguid ning näha isikukohast infot.

1.1.11. Leping on ühistu ja liikme või kliendi vaheline leping teenuse osutamiseks kokkulepitud tingimustel sh koos kõikide muudatuste ja lisadega.

1.1.12. Pool on nii ühistu, liige, kui ka mitteliige.

1.1.13. Rahapesu on kuritegelikust tegevusest saadud vara või selle asemel saadud vara:

– muundamine või üleandmine, kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest, eesmärgiga varjata vara ebaseaduslikku päritolu või abistada kuritegelikus tegevuses osalenud isikut, et ta saaks hoiduda oma tegude õiguslikest tagajärgedest;

– omandamine, valdamine või kasutamine, kui selle saamisel on teada, et see on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest;

– tõelise olemuse, päritolu, asukoha, käsutamisviisi, ümberpaigutamise või omandiõiguse varjamine või varaga seotud muude õiguste varjamine või kui on teada, et selline vara on saadud kuritegelikust tegevusest või selles osalemisest.

– Rahapesu on ka käesoleva paragrahvi lõikes 2.1.1 nimetatud tegevustes osalemine, seotus nendega, nende toimepanemise katsed ning nendele kaasaaitamine ja kihutamine või nende soodustamine või nendeks nõuandmine.

– Rahapesuga on tegemist ka juhul, kui kuritegelik tegevus, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, toimus teise riigi territooriumil.

– Rahapesuga on tegemist ka siis, kui sellise kuritegeliku tegevuse üksikasjad, mille tulemusel saadi rahapesus kasutatav vara, ei ole kindlaks tehtud.

1.1.14. Terrorismi rahastamine on terrorikuriteo ja selle toimepanemisele suunatud tegevuse rahastamine ning toetamine karistusseadustiku § 237³ tähenduses.

1.1.15. Rahapesu andmebüroo – on eraldiseisev valitsusasutus, mille põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. Postiaadress: Pronksi 12, 10117 Tallinn; e-post: info@fiu.ee; tel (+372) 6 960500.

1.1.16. Sularaha on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1889/2005 ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta (ELT L 309, 25.11.2005, lk 9–12) artikli 2 lõikes 2 nimetatu.

1.1.17. Vara on igasugune ese, samuti sellise eseme omandiõigust või muid selle esemega seotud õigusi tõendav dokument, sealhulgas elektroonne dokument, ning sellisest esemest saadud kasu.

1.1.18. Ärisuhe on suhe, mis tekib kestvuslepingu sõlmimisel majandus- või kutsetegevuses kohustatud isiku poolt teenuse osutamiseks või kauba müümiseks või muul viisil turustamiseks või mis ei põhine kestvuslepingul, kuid mille puhul kontakti loomise ajal võiks mõistlikult oodata suhte teatavat kestvust ja mille jooksul teeb kohustatud isik teenust või ametiteenust osutades, ametitoiminguid tehes või kaupa pakkudes korduvalt eraldiseisvaid tehinguid majandus-, kutse- või ametitegevuse käigus.

1.1.19. Kohustatud isiku kõrgem juhtkond on juht või töötaja, kellel on piisavalt teadmisi kohustatud isiku riskidest seoses rahapesuga ja terrorismi rahastamisega ning piisav volitus riske mõjutavate otsuste tegemiseks, kuid kes ei pea olema juhatuse liige.

1.1.20. Valuutavahetusteenus on ettevõtja poolt majandus- või kutsetegevuses ühe kehtiva valuuta vahetamine teise kehtiva valuuta vastu.

1.1.21. Kontsern on ettevõtjate grupp, mis koosneb emaettevõtjast, selle tütarettevõtjatest äriseadustiku § 6 tähenduses ja üksustest, milles emaettevõtjal või selle tütarettevõtjatel on osalus, või selliste ettevõtjate grupp, mis moodustavad konsolideerimisgrupi raamatupidamise seaduse § 27 lõike 3 tähenduses.

1.1.22. Suure riskiga kolmas riik on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 05.06.2015, lk 73–117), artikli 9 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud aktis nimetatud riik.

1.1.23. Kontaktisik on juhatuse otsusega määratud töötaja, kes on rahapesu andmebüroo kontaktisikuks ning reguleerib ja kontrollib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks kehtestatud meetmete täitmist. Kui konkreetset kontaktisikut ei ole juhatuse otsusega määratud, täidab kontaktisiku kohustusi juriidilise isiku juhatus.

1.2. Üldtingimuste kohaldatavus

1.2.1. Üldtingimused reguleerivad Unioneed Hoiu-laenuühistu, liikmete ja klientide vahelisi suhteid, ulatuses, mis ei ole reguleeritud Unioneed Hoiu-laenuühistu põhikirjaga.

1.2.2. Üldtingimuste kehtestavad ühistu ja liikme või kliendi vahelise liikme- või kliendisuhete põhialused, kliendikeskkonna kasutamise korra, Unioneed Hoiu-laenuühistu ja liikme vahelise suhtlemise korra, liikmete andmete töötlemise põhimõtted ja üldised tingimused Unioneed Hoiu-laenuühistu ja liikme ning kliendi vaheliste tehingute tegemisel.

1.2.3. Üldtingimusi kohaldatakse kõikidele liikme- ja kliendisuhetele. Lisaks juhindutakse liikme- ja kliendisuhetele Eesti vabariigi õigusakte, teenustingimusi ning muid lepingute tingimusi, hinnakirja, head pangandustava ning hea usu põhimõtet.

1.2.4. Üldtingimused on avaldatud Unioneed Hoiu-laenuühistu kliendikeskkonnas, veebilehel, samuti on nendega võimalik tutvuda esinduses.

1.2.5. Üldtingimusi kohaldatakse ka enne üldtingimuste jõustumist tekkinud ja jõustumise päeval kestvatele liikme- või kliendisuhetele.

1.2.6. Ühistul on õigus ühepoolselt muuta üldtingimusi, teenustingimusi, eritingimusi ja hinnakirja. Ühistul on õigus ühepoolselt muuta ühistu üldtingimusi, teenustingimusi, eritingimusi ja hinnakirja, teatades sellest ühistu liikmetele ja klientidele ette üks kuu.

1.2.7. Kui liige või klient ei ole üldtingimuste, teenustingimuste, eritingimuste ja hinnakirja muudatustega nõus, on tal õigus vastav leping üles öelda, teatades sellest ühistule üks kuu ette kirjalikult digitaalselt allkirjastatud dokumendiga.

1.2.8. Kui liige või klient ei kasuta üldtingimuse punktis 1.2.7. toodud õigust leping üles öelda, loetakse, et ta on tehtud muudatustega nõustunud ning tal puuduvad mistahes pretensioonid ühistu suhtes.

 1. Kliendikeskkonna kasutamise kord

2.1. Unioneed Hoiu-laenuühistu kliendina registreeruda sooviv isik edastab vastavasisulise avalduse Unioneed Hoiu-laenuühistu veebilehekülje kaudu või esinduses.

2.2. Esitatud taotlus on ühtlasi ka taotlus liikmeks saamiseks Unioneed Hoiu-laenuühistu põhikirjas toodud tingimustel.

2.3. Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb allkirjastada digitaalselt, esinduses esitatav avaldus võib olla allkirjastatud lihtkirjalikult.

2.4. Taotluse läbivaatamine ja taotleja kasutaja või liikmena registreerumine toimub üldiselt 10 (kümne ) tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem 1 (ühe) kuu jooksul.

2.5. Unioneed Hoiu-laenuühistu kontrolliv taotluses esitatud andmete õigsust, tuvastab isiku vastavalt protseduurireeglitele ja kinnitab taotletud registreeringu.

2.6. Unioneed Hoiu-laenuühistu poolt kinnitatud kasutaja saab õiguse logida tema kasutusse antavasse kliendikeskkonda.

 1. Identifitseerimine ja esindamine

3.1. Unioneed Hoiu-laenuühistu tuvastab liikme ja tema esindaja isikusamasuse kooskõlas Unioneed Hoiu-laenuühistu poolt kehtestatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korraga ning seaduses sätestatud nõuetega.

3.2. Liikme- ja kliendisuhte loomisel, sh lepingu sõlmimisel, ja teenuse osutamisel on ühistu kohustatud liikme ja tema esindaja identifitseerima.

3.3. Liige ja tema esindaja on kohustatud oma isikusamasuse tuvastamiseks ja kontrollimiseks esitama Unioneed Hoiu-laenuühistu poolt nõutavad andmed ja dokumendid.

3.4. Püsivalt Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis elava füüsilise isikuga kliendisuhte loomisel juhindutakse isikusamasuse tuvastamisel isikusamastuse tuvastamise lihtsustatud korrast.

3.5. Füüsiliste isikute identifitseerimine toimub kehtivatele õigusaktidele vastavate ühistu määratud isikut tõendavate dokumentide alusel.

3.6. Eesti juriidiline isik või Eestis registreeritud välismaa äriühingu filiaal identifitseeritakse vastava registri andmete kehtiva väljatrüki või ühistu poolt nõutavate muude dokumentide alusel.

3.7. Välismaa juriidiline isik identifitseeritakse välisriigi vastava registri väljavõtte või registreerimistunnistuse või muude ühistu poolt nõutavate dokumentide alusel.

3.8. Unioneed Hoiu-laenuühistu võib nõuda, et esindajale antud volikiri on notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud vormis.

3.9. Liige peab viivitamatult Unioneed Hoiu-laenuühistut teavitama volikirja tagasivõtmisest ja kehtetuks tunnistamisest, seda ka juhul, kui vastav info on avaldatud Ametlikes Teadaannetes.

3.10. Unioneed Hoiu-laenuühistul on õigus nõuda, et välisriigis välja antud dokument oleks legaliseeritud või kinnitatud apostilliga.

3.11. Võõrkeelse dokumendi korral on õigus nõuda dokumendi tõlget eesti keelde või mõnda muusse Unioneed Hoiu-laenuühistu poolt aktsepteeritud keelde.

3.12. Kõik kulud, mis kaasnevad dokumentide koostamise, notariaalse kinnitamise või tõestamisega, apostilliga kinnitamisega või legaliseerimisega, kannab liige või klient.

3.13. Eeldatakse, et kliendi või liikme poolt esitatav dokument on ehtne, kehtiv ja õige. Unioneed Hoiu-laenuühistul on õigus nõuda liikmelt või kliendilt lisadokumentide ja andmete esitamist või jätta liikme korraldus täitmata.

3.14. Unioneed Hoiu-laenuühistul on õigus lugeda liikme või kliendi esindusõigust tõendav dokument kehtivaks seni, kuni ühistu ei ole saanud dokumente, mis kinnitavad liikme esindusõiguse muutumist või lõppemist.

3.15. Enne kliendisuhte loomist riikliku taustaga isikuga, riikliku taustaga isiku pereliikmega või riikliku taustaga isiku lähedaseks kaastöötajaks peetav isikuga, peab töötaja saama selleks loa juhtkonnalt, kes otsustab kliendisuhte loomise otstarbekuse ning annab juhised edasise kliendisuhte jälgimiseks.

3.16. Enne kliendisuhte loomist juriidilise isikuga, mille tegelik kasusaaja on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või kolmanda riigi riikliku taustaga isik riikliku taustaga isiku pereliige või riikliku taustaga isiku lähedaseks kaastöötajaks peetav isik, peab töötaja saama selleks loa juhtkonnalt, kes otsustab kliendisuhte loomise otstarbekuse ning annab juhised edasise kliendisuhte jälgimiseks.

3.17. Enne kliendisuhte loomist juriidilise isikuga, mille asukoht on suure riskiga kolmandas riigis, kus ei ole asutusele võetud piisavaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid või kui see riik ei tee rahvusvahelist koostööd rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ala, peab töötaja saama selleks loa juhtkonnalt, kes otsustab kliendisuhte loomise otstarbekuse ning annab juhised edasise kliendisuhte jälgimiseks isikuga.

3.18. Enne kliendisuhte loomist juriidilise isikuga, mille tegevuse, esindusõiguslike isikute või tegelike kasusaajate kohta on eelnevalt teada kahtlus, et eelnimetatud isikud võivad olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega, tuleb selleks luba saada juhtkonnalt, kes otsustab kliendisuhte loomise otstarbekuse ning annab töötajale juhised edasise kliendisuhte jälgimiseks isikuga.

 1. Allkirjastamine

4.1. Unioneed Hoiu-laenuühistu aktsepteerib liikme või tema esindaja omakäeliselt kirjutatud allkirja ja digiallkirja, mis on antud, kasutades Eesti Vabariigis kehtivat ja nõuetele vastavat sertifikaati.

4.2. Unioneed Hoiu-laenuühistu võib nõuda allkirja andmist ühistu esinduses. Kui allkirja andmine ei ole esinduses ei ole võimalik, on ühistul õigus nõuda allkirja notariaalset või samaväärset kinnitamist.

 1. Liikme- ja kliendiandmete töötlemine

5.1. Info vahetamine Unioneed Hoiu-laenuühistu ja liikme või kliendi vahel toimub eesti keeles, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

5.2. Unioneed Hoiu-laenuühistu edastab infot liikmele või kliendile kliendikeskkonnas, esinduses, Unioneed Hoiu-laenuühistu veebileheküljel, posti, e-kirja, SMS-i või muu sidevahendi või massimeedia vahendusel.

5.3. Liige või klient on kohustatud Unioneed Hoiu-laenuühistult saadud info õigsust viivitamatult kontrollima ning ebatäpsuste avastamisel sellest Unioneed Hoiu-laenuühistut koheselt teavitama.

5.4. Unioneed Hoiu-laenuühistu töötleb liikme andmeid vastavalt ühistu poolt kehtestatud liikme- ja kliendiandmete töötlemise põhimõtetele.

5.5. Unioneed Hoiu-laenuühistu töötleb liikmete ja klientide isikuandmeid oma teenuste osutamiseks ning kohalduvast õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Peamiselt töödeldakse isikuandmeid lepinguliste kohustuste täitmiseks.

5.6. Unioneed Hoiu-laenuühistu võib töödelda liikmete isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui need on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

5.7. Isikuandmete vastutav töötleja on Unioneed Hoiu-laenuühistu.

 1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

6.1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks on Unioneed Hoiu-laenuühistul õigus:

6.1.1. Kontrollida jooksvalt liikme, kliendi ja tema esindaja identifitseerimise aluseks olevaid andmeid ja nõuda liikmelt vastavalt vajadusele lisadokumente;

6.1.2. Kehtestada ajutisi ja alalisi piiranguid teenuste kasutamisel;

6.1.3. Nõuda täiendavaid andmeid liikme või kliendi käest tema tegevuse kohta, sealhulgas andmeid tema tehingupartnerite, käibe, välismaksete, sularahatehingute ja sularahata tehingute osakaalu kohta, samuti andmeid tehingute eesmärgi kohta ning liikme või kliendi vara päritolu kohta;

6.1.4. Nõuda kliendilt või liikmelt andmeid ja dokumente tehingu aluseks olevate dokumentide kohta, samuti andmeid või dokumente tehingute vastaspoole, tegeliku kasusaaja või muu tehinguga seotud isiku kohta;

6.1.5. Nõuda muid andmeid, mida Unioneed Hoiu-laenuühistu peab vajalikuks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete täitmiseks.

 1. Lepingute sõlmimine

7.1. Unioneed Hoiu-laenuühistul on õigus otsustada, kellega leping sõlmida või kellega sõlmimata jätta.

7.2. Unioneed Hoiu-laenuühistu ja liikme või kliendi vahelised lepingud sõlmitakse kirjalikult või muus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi.

7.3. Unioneed Hoiu-laenuühistu võimaldab liime isikuandmetele juurdepääsu üksnes oma töötajatele, kellel on konfidentsiaalsuskohustus ning kolmandale isikule, kes on volitatud Unioneed Hoiu-laneuühistu nimelt andmeid töötlema ja kellega on sõlmitud konfidentsiaalsusleping.

7.4. Liige nõustub edastama Unioneed Hoiu-laenuühistule kõik nõutavad isikuandmed, mis peavad olema õiged, kehtivad ja täielikud.

7.5. Liige või klient võib nõuda , et Unioneed Hoiu-laenuühistu lõpetaks isikuandmete töötlemise, ja Unioneed Hoiu-laenuühistu peab liikme või kliendi isikuandmete töötlemise lõpetama, kui liige või klient on nõuetekohaselt täitnud kõik Unioneed Hoiu-laenuühistu sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused ning liikme lepingud Unioneed Hoiu-laenuühistuga lõpetatakse.

7.6. Liikme või kliendi isikuandmeid säilitatakse seadusest tuleneva tähtaja jooksul. Pärast seda isikuandmed hävitatakse viisil, mis vastab seaduses sätestatud tingimustele.

7.7. Liige või klient võib igal ajal esitada kaebuse pädeval institutsioonile Unioneed Hoiu-laenuühistu tegevuse peale.

7.8. Unioneed Hoiu-laenuühistu ja kliendi või liikme vahelised lepingud sõlmitakse kirjalikus vormis või muus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi.

7.9. Unioneed Hoiu-laenuühistul on õigus ise otsustada, kellega ta lepingut soovib sõlmida ja kellega mitte ning Unioneed Hoiu-laenuühistul on õigus keelduda lepingu sõlmimisest.

7.10. Lepingu sõlmimisest keeldumisel kaalub Unioneed Hoiu-laenuühistu igakülgselt kõiki asjaolusid ja langetab otsuse lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.

7.11. Lepingus lepitakse poolte vahel kokku intresside arvestamises, nende tasumise tähtaegades, samuti lepingutest tulenevate maksete tähtaegadest, mis on sätestatud graafikus ja mis on lepingu lahutamatuks osaks.

 1. Liikme korraldused

8.1. Liige saab anda ühistule täitmiseks ning ühistu täidab korraldusi vastavalt õigusaktides ja lepingus kindlaksmääratud tingimusel. Korraldused esitatakse liikme poolt ühistule kirjalikus vormis. Liige peab tagama, et tema korraldus oleks kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega, samuti lepingu tingimuste ja muude asjakohaste nõuete, tavade ja praktikaga.

8.2. Unioneed Hoiu-laenuühistu võtab täitmiseks üksnes sellise liikme korralduse, mis on tehtud kooskõlas liikme ja ühistu vahel kokkulepituga ning ei sisaldu ebatäpsusi, puudulikke ega ebaõigeid andmeid ning millest nähtub selgelt liikme tahe.

8.3. Unioneed Hoiu-laenuühistu ei vastuta liikme poolt ühistule edastatud korralduses esinevate vigade, ebaselguste, puudulike andmete ja eksituste ning edastusvigade eest.

8.4. Liige on kohustatud looma kõik temast olenevad eeldused ja tingimused, mis on vajalikud tema korralduse täitmiseks. Kui liige ei ole seda kohustust täitnud, on ühistul õigus liikme korralduse täitmisest keelduda.

8.5. Korraldusi täidetakse ühistu poolt täitmiseks võetud korralduste esitamise ajalises järjekorras.

8.6. Liikmel ei ole õigus tagasi võtta ühistule edastatud ja ühistu poolt täitmiseks võetud korraldust.

8.7. Ühistu teavitab liiget korralduse tühistamisest.

8.8. Unioneed Hoiu-laenuühistul on õigus liikme poolt telefoni või muu sidevahendi teel edastatavad korraldused ja teated salvestada ning vajadusel kasutada vastavaid salvestisi korralduse või juhise tõendamiseks.

8.9. Unioneed Hoiu-laenuühistu täidab korraldused vastava teenuse kasutamiseks sõlmitud lepingus märgitud tähtaja jooksul.

8.10. Liikmel on õigus tehing tagasi võtta, kuni Unioneed Hoiu-laenuühistu ei ole seda veel täitnud või võtnud selle täitmiseks kohustust kolmanda isiku ees.

 1. Konto kasutamine, teenustasud, võlgnevused ja ühistu nõuded

9.1. Liige on kohustatud tasuma lisaks liikmemaksule ka Unioneed Hoiu-laenuühistu poolt osutatud teenuste eest tasu, mis on määrtaud vastavas lepingu või Unioneed Hoiu-laenuühistu hinnakirjas.

9.2. Liige on kohustatud hüvitama kulud, mis tulenevad liike huvides tehtud toimingutest ning tehingutest.

9.3. Liikme poolt kohustuste täitmata jätmisel või Unioneed Hoiu-laenuühistu nõuda liikmelt viivist ja/või leppetrahvi lepingus või hinnakirjas määratud ulatuses.

9.4. Liige on kohustatud hoidma oma kontol piisavalt raha, et ühistu saaks kontolt debiteerida kõik teenustasud ja muud tasumisele kuuluvad summad ning võlgnevused.

9.5. Unioneed Hoiu-laenuühistul on õigus loovutada oma nõudeid liikme vastu kolmandale isikule, kui seadusest ei tulene teisiti.

9.6. Ühistu arestib konto üksnes kolmand isiku nõudel õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.

 1. Intressid

10.1. Unioneed Hoiu-laenuühistu arvestab intressimäära alusel, mis on teenuse kohta hinnakirjas või lepingus sätestatud.

10.2. Intressimäära komponentideks on baasintressimäär, riskipreemia, kasumimarginaal.

10.3. Ühistul on õigus ühepoolselt intressimäära ja intressi arvestamise korda ühepoolselt muuta kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti.

10.4. Intressi arvestatakse ja makstakse välja või debiteeritakse teenustingimuste kohaselt.

10.5. Unioneed Hoiu-laenuühistu maksab liikmele kontol oleva raha eest intressi Unioneed Hoiu-laenuühistu kehtestatud määras või liikmega sõlmitud lepingus kokkulepitud määras. Info intressimäärade kohta avaldatakse Unioneed Hoiu-laenuühistu poolt veebilehel või teenindussaalis.

10.6. Liige maksab Unioneed Hoiu-laenuühistule intressi Unioneed Hoiu-laenuühistult saadud rahaliste vahendite kasutamise eest lepingus sätestatud määras ja tingimustel.

10.7. Kui seaduses on sätestatud intressilt tulumaksu maksmise kohustus, siis peab ühistu väljamakstavalt intressisummalt seaduses sätestatud alustel ja korras kinni tulumaksu.

 1. Vastutus

11.1. Unioneed Hoiu-laenuühistu, liige ja klient täidavad enda kohustusi nõuetekohaselt, heas usus, ja mõistlikult järgides hoolsuse nõudeid ning arvestades tavasid ja praktikat.

11.2. Pooled ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud, mida kohustust rikkunud pool ei saanud mõjutada ning mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata.

11.3. Unioneed Hoiu-laenuühistu ja liige vastutavad kohustuse süülise rikkumise eest. Kumbki pool vastutab vaid otsese varalise kahju eest, mille ta on tekitanud teisele poolele oma kohustuse mittekohase täitmise või täitmata jätmisega. Liige on kohustatud hüvitama ühistule igasuguse kahju, s.h saamata jäänud tulu.

11.4. Kui liige kasutab või kasutas oma õiguste ja kohustuste täitmisel esindajat või kui kolmas isik täitis liikme kohustust tema nõusolekul, vastutab liige selle isiku tegevuse ja tema poolt tekitatud kahju eest.

11.5. Liikmel on õigus saada teavet oma tehingutega seotud andmete ja dokumentide kohta. Teabe väljastamiseks tuleb esitada kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis päring.

11.6. Unioneed Hoiu-laenuühistu dokumenteerib kõik liikme arvel tehtud tehingud ja säilitab neid andmeid vastavalt õigusaktides sätestatud tähtaegadele.

11.7. Liikmesuhte lõppemine ei lõpeta liikme kohustust hüvitada tekitatud kahju.

 1. Lepingu ülesütlemine

12.1. Pooled võivad korraliselt lepingu üles öelda, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt 1 (üks) kuu ette, kui seaduses ei ole sätestatud lühemat etteteatamistähtaega.

12.2. Unioneed Hoiu-laenuühistul on õigus leping mõjuval põhjusel ühepoolselt üles öelda.

12.3. Mõjuva põhjusega on tegemist eelkõige siis, kui: 12.3.1. Liige või temaga seotud isik on rikkunud kohustust, mille täpne järgimine on lepingu täitmise jätkamisel ühistu huvi püsimise eelduseks.

12.3.2. Ühistu kahtlustab liiget või temaga seotud isikut rahapesus või terrorismi rahastamises,

12.3.3. Liige on tahtlikult või raske hooletuse tõttu jätnud täitmata oma kohustuse, mis tuleneb sõlmitud lepingust;

12.3.4. Liige või temaga seotud isik on jätnud täitmata oma kohustuse ning ühistul on alust eeldada, et liige ei täida enda kohustust ka tulevikus;

12.3.5. Liige ja temaga seotud isik on oma tegevuse ja tegevusetusega tahtlikult või raske hooletuse tõttu põhjustanud ühistule kahju või reaalse ohu kahju tekkeks;

12.3.6. Liige on surnud;

12.3.7. Liikme suhtes on alustatud pankroti-, sundlõpetamise või likvideerimismenetlust.

12.3.8. Liige nõuab enda isikuandmete töötlemise lõpetamist või piirab seda ning Unioneed Hoiu-laenuühistu hinnangul on liikmele teenuste osutamise eeltingimuseks Hoiu-laenuühistu õigus töödelda liikme isikuandmeid vastavalt üldtingimustele ja liikmeandmete töötlemise põhimõtetele.

12.4. Lepingu lõpetamist nõuab Eesti või välisriigi järelevalve asutus;

12.5. Enne lepingu erakorralist ülesütlemist kaalub ühistu põhjalikult kõiki asjaolusid.

 1. Vaidluste lahendamine

13.1. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.

13.2. Kui pooled ei suuda tekkinud lahkarvamusi kohe lahendada, tuleb pretensioon esitada kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.

13.3. Ühistu vaatab pretensiooni läbi ja teatab otsusest kokkulepitud ajal ja viisil.

13.4. Poolte vahelistele liikme- ja kliendisuhetele kohaldatakse Eesti õigust, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

13.5. Kui kaebuse lahendamisel jääb Unioneed Hoiu-laenuühistu liikmega eriarvamusele või liikmega ei saavutata kompromissi, siis on õigus poolel pöörduda enda õiguste kaitseks Harju Maakohtusse.