Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Unioneed Hoiu-laenuühistu suurimaks väärtuseks on usaldusväärsed kliendisuhted. Parimaks teenindamiseks ja kõigi lepinguliste suhete korrektseks täitmiseks kogume ja säilitame Teie ja Teiega suhtlevate teiste isikute andmeid kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming, sh isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete töötlemisel järgime põhimõtet mille kohaselt isikuandmeid võime töödelda ainult ja üksnes õiguslikel alustel ning minimaalses mahus, mis on vajalik üksnes Unioneed Hoiu-laenuühistu õiguspärase tegevuse ja eesmärgi saavutamiseks. Töötleme andmeid vaid ulatuses, mis tagab Unioneed Hoiu-laenuühistu ülesannete täitmise ning liikmete ja klientide kiire ja kvaliteetse teenindamise.

Unioneed Hoiu-laenuühistu võib töödelda isikuandmeid finantstoodete (st laenud ja käendused) pakkumisel ja andmisel ning põhikirjast tulenevate muude ülesannete täitmiseks.

Unioneed Hoiu-laenuühistu saab oma teenuse pakkumisel teavet, mis sisaldab isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Eraelu puutumatuse huvides kitsendame isikuandmetele ligipääsu õigusaktidega sätestatud ulatuses.

Isikuandmete koosseis sõltub konkreetsest teenusest, kuid Unioneed Hoiu-laenuühistu arvestab alati minimaalsuse põhimõttega ehk kogutakse ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud teenuse pakkumiseks.

Unioneed Hoiu-laenuühistu töötleb isikuandmeid üksnes kooskõlas Euroopa Liigu isikuandmete kaitse üldmääruse, isikuandmete kaitse seaduse ning muude isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Oleme võtnud kasutusele asjakohased tehnilised ja töökorralduslikud protseduurid juhuks, kui isikuandmeid käideldakse ilma loata või kui tegemist on ebaseadusliku andmete töötlemise, edastamise, varguse, kaotamise või hävitamise vältimiseks. Unioneed Hoiu-laenuühistu eesmärgiks on tagada võimalikult minimaalne riive eraelu puutumatusele.

Unioneed Hoiu-laenuühistus on juurdepääs isikuandmetele töötajatel, kes vajavad isikuandmeid tööülesannete täitmiseks. Töökorraldusega tagatakse, et isikuandmete töötlemisel riivatakse isikute eraelu puutumatust võimalikult vähe.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Nõusoleku alusel töötleb Unioneed Hoiu-laenuühistu isikuandmeid, kui ei esine muid seaduslikke aluseid ning andmesubjekt on andnud enda nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Nõusolekus, mille andmesubjekt on andnud, peab selguma konkreetne isikuandmete töötlemise eesmärk või eesmärgid, andmete töötleja (Unioneed Hoiu- laenuühistu või kaasatud kaasvastutav töötleja või volitatud töötleja). Unioneed Hoiu- laenuühistu teavitab andmesubjekti nõusoleku võtmisel sellest, milliseid isikuandmeid töödeldakse.

Lepingu täitmiseks töötleb Unioneed Hoiu-laenuühistu isikuandmeid võlaõiguslike lepingute sh laenu-, käendus-, nõustamis- ja töölepingute sõlmimise ettevalmistamiseks, täitmiseks ja jälgimiseks, vajadusel lepingutel põhinevate õigusnõuete ettevalmistamiseks ja õigusnõuete kaitsmiseks. Isikuandmete töötlemise eesmärgid lepingu täitmisel võivad olla: laenusaaja juhtorgani liikme, käendaja, töötaja tuvastamine, lepinguga võetud kohustuste täitmine, lepinguliste kohustuste täitmise jälgimine, teise lepingu poolega suhtlemine, maksekohustuste täitmine või selle täitmise tagamine, nõuete esitamine, realiseerimine, kaitsmine. Lepingu täitmise eesmärgil reeglina ei töödelda isikuandmete eriliike (nt terviseandmed).

Juriidilise kohustuse täitmiseks töötleb Unioneed Hoiu-laenuühistu isikuandmeid õigusaktides sätestatud eesmärkidel ja ulatuses. Siinjuures töötleb Unioneed Hoiu- laenuühistu isikuandmeid maksuseadustest või töölepingu seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Õigustatud huvi on Unioneed Hoiu-laenuühistu huvi kasutada isikuandmeid selleks, et täita oma äritegevuse vajalikke ülesandeid. Sellised ülesanded on näiteks laenuriski hindamine, otseturundus ja kliendilt või liikmelt tagasiside küsimine lepingu kehtimise ajal, intressimäärade määramine, laenuteenuste arendamine, pettuste ärahoidmine, äri- ja vastavusriskide juhtimine, IT-süsteemi võrguturve, Unioneed Hoiu-laenuühistu teabe turvalisuse tagamine.

Profiilianalüüs on automaatne isikuandmete töötlemine, mille eesmärk on hinnata kliendiriske ja kliendi isikuomadusi (sh krediidivõimelisust) ning olemasolevate teenuste kasutamist, et analüüsida või prognoosida tema kliendiriske, laenuvajadusi, -eelistusi ja – huvisid ning sellest lähtuvalt pakkuda asjakohaseid teenuseid. Profiilianalüüsi kasutatakse kliendi nõustamisel, riskide hindamisel. turunduse eesmärgil ja otsuste tegemisel näiteks kliendi riski juhtimiseks, laenutoodete hindamiseks ning tehingute kontrollimiseks pettusega võitlemisel.

Isikuandmete vastuvõtjad

Unioneed Hoiu-laenuühistu võib põhjendatud vajadusel isikuandmeid (sh eriliiki) töödelda ka õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks ja kaitsmiseks.

Unioneed-hoiulaenuühistu ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele , välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb õigusaktidest või selleks on olemas andmesubjekti nõusolek.

Unioneed Hoiu-laenuühistu koostööpartnerid töötlevad isikuandmeid hoiu-laenuühistu nimel ja ainult eesmärgil, milleks hoiu-laenuühistu kogutud isikuandmeid töötleb ning juhindudes kehtivatest õigusaktidest.

Unioneed Hoiulaenu-ühistu võib edastada isikuandmeid pädevatele riigiasutustele seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kui ta on andmetega tutvudes avastanud ebaõiged andmeid. Samuti andmesubjektil on igal ajal õigus tutvuda oma andmetega ja saada teavet andmete töötlemise eesmärkide ja tähtaegade kohta. Selleks tuleb pöörduda Unioneed Hoiu-laenuühistu poole. Samuti, kui andmesubjekt leiab, et Unioneed Hoiu-laenuühistu on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Unioneed Hoiu-laenuühistu andmekaitsespetsialisti poole.

Unioneed Hoiu-laenuühistu andmekaitsespetsialist on:

Unioneed Hoiu-laenuühistu andmekaitsespetsialisti poole võib pöörduda kõikide küsimustega, mis puudutavad isikuandmete töötlemist Unioneed Hoiu-laenuühistu poolt.

Andmesubjektil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ehk õigus olla unustatud, kui andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse nõusoleku või õigustatud huvi korral.

Andmesubjektil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui Unioneed Hoiu-laenuühistu töötleb andmeid oma ülesannete täitmise või õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamiseks tuleb esitada kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastuväide. Vastuväite saamisel Unioneed Hoiu-laenuühistu kaalub õiguslikke huve ja võimalusel lõpetab andmetöötluse. Vastuväite õigust ei saa realiseerida, kui Unioneed Hoiu-laenuühistu tõendab, et isikuandmeid töödeldakse õiguspärasel viisil või alusel.

Unioneed Hoiu-laenuühistu vastab andmesubjektile tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul pärast digitaalselt esitatud ja allkirjastatud taotluse saamist. Andmesubjektile vastamise tähtaega võib pikendada 60 kalendripäeva võrra, arvestades taotluse keerukust ja andmete mahtu. Vastamise tähtaja pikendamisel edastatakse viivitamatult vastavasisuline teavitus andmesubjektile.

Surnud isiku andmeid on õigus taotleda pärijal, surnu abikaasal, surnu vanematel ja vanavanematel, lastel ja lastelastel ning õel või vennal.

Isikuandmete väljastamiseks peab andmete väljastaja olema veendunud, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama. Kui telefoni teel tehtud päringu puhul ei ole võimalik veenduda, et andmeid küsib õigustatud isik, on õigus paluda taotluse esitamist kirjalikult koos vajalike tõenditega.

Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis vormistatakse selle kohta nõutud dokumendid ja võetakse kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lõpetada. Kui rikkumise tulemusena tekib andmesubjekti õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitatakse sellest ka andmesubjekti. Teavitamise eesmärk on võimaldada andmesubjektil endal võtta vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

Isikuandmete säilitamine

Unioneed Hoiu-laenuühistu peab isikuandmete kaitsmist väga oluliseks riskide maandamiseks ja ohtude ennetamiseks ning andmete tervikluse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutan organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, sh asjakohast andmekaitse taset.

Unioneed Hoiu-laenuühistu säilitab isikuandmeid ajavahemikus, mis on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kuni seaduses sätestatud isikuandmete säilitamistähtajani (nt raamatupidamisandmed 7 aastat).

Säilitamistähtaja möödudes andmed muudetakse anonüümseks või kustutatakse. Säilitamistähtaja möödudes ei kustutata andmeid kui esineb seda välistav asjaolu sh õigusnõude kaitsmise vajadus.

Samuti on andmesubjektil õigus pöörduda tema isikuandmete töötlemise rikkumise korral nii Andmekaitse Inspektsiooni kui ka kohtu poole.

Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed:

Telefon:627 4135 e-post: info@aki.ee

aadress: Tatari 39, Tallinn 10134

Küpsiste kasutamine

Unioneed Hoiu-laenuühistu veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on väike tekstikujuline andmeplokk andmesubjekti veebilehitsejas, mille veebileht saadab andmesubjekti arvutis olevasse küpsiste faili.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

  • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad andmesubjekti arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks andmesubjekti kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt andmesubjekti vajadustele või statistiliste andmete
  • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui veebilehelt lahkutakse või oma veebilehitseja sulgetakse. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise võimaldamiseks.

Unioneed Hoiu-laenuühistu veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud.

Andmesubjekt saab alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitsejas lubada või mitte. Kui andmesubjekt küpsiseid ei soovi, võib seadistada oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks.